Sunday, October 15, 2006

Programa cursului CDS TEHNICI DE DOCUMENTARE SI INFORMARE

Denumirea opţionalului: TEHNICI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
Tipul: CD (Disciplina - Pregătire practică de specialitate utilizand T.I.C.)
Clasa: a XII-a D – SPECIALIZAREA: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST
Durata: 1 an (2006-2007)
Număr de ore/săptămana: 2 ore
Autor/titulari de curs: prof. Sebastian Alexandru
Instituţia: Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi


Propunerea vizeaza diseminarea cunoştinţelor acumulate în 2003 ca participant la Norrkoping-Suedia, cu o bursa Socrates-Comenius la cursul de formare continuă a personalului din învăţământ cu tema „Make your own pedagogical material for the WEB”

ARGUMENT
T.D.I. este un optional ce vizează aspecte de biblioteconomie, e-learning şi e-government, dezvoltat cu scopul formării de competenţe civice la elevii din liceul nostru de la specializarea bibliotecar-documentarist, prin utilizarea mijloacelor TIC, oferindu-le acestora modalităţi novatoare de organizare, comunicare, dezbatere şi participare la procesele decizionale.

Scopul proiectului este de a facilita crearea în biblioteci a unor Centre de Documentare si Informare eficiente, structuri infodocumentare, centre de resurse pluridisciplinare ce pun la dispozitia elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii, informaţii pe suport divers (fond de carte, reviste, casete audio, video, CD-uri, reţea de calculatoare etc.) şi care ajută la punerea în practică a proiectelor de animaţie culturală, a activităţilor pedagogice, de formare continuă a personalul didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar, de formare a cadrelor de conducere si a profesorilor documentaristi, de informare si documentare a elevilor specializarii bibliotecar-documentarist si nu numai.
Contribuţia proiectului C.D.I. la dezvoltarea personalitatii elevilor din scoala noastra ar fi:

 • dezvoltarea gândirii critice;
 • formarea unor atitudini faţă de diferite aspecte ale sistemului şi procesului de învăţământ;
 • conştientizarea rolurilor specifice cetăţenilor într-o societate democratică.
Centrul de documentare si informare (C.D.I.) este un spatiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informatiei, îndeosebi a celei pe care se bazeaza achizitia cunostintelor scolare. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu ca adult (biblioteca universitara, centre de documentare specializate, biblioteca/mediateca municipala, centre de videoconferinte s.a.). Profesorul documentarist este cel care îi initiaza pe elevi în:
 1. Alcatuirea si intretinerea bazei de date;
 • - Cautarea informatiei;
 • - Gasirea informatiei;
 • - descarcarea informatiei ;
 • - selectarea informatiei;
 • - prelucrarea si utilizarea informatiei in :
 1. publicitate,
 2. reclame si loisir,

incat, pâna la sfârsitul scolarizarii, acestia sa devina autonomi în instruire si sa dobândeasca reale competente de cititori activi si viitori buni organizatori de evenimente culturale. In centrul acestor resurse trebuie să stea calculatorul ca instrument de lucru si Web-ul ca mediu de informare, comunicare si dialog.
Activitatile de consolidare a cunostintelor în cercetarea documentara se pot desfăşura în cadrul unor proiecte (inter)disciplinare în parteneriat(informatician si psiho-pedagog) cu institutii ce prelucreaza si utilizeaza in acest fel informatia.
Orice bibliograf trebuie sa stie sa utilizeze un sistem integrat de gestiune a cărtii si sa stapâneasca foarte bine operatiuni cum ar fi:
 • - Operatia prin care documentele sunt selectate din fondul documentar la cererea unui utilizator;
 • - furnizarea, în functie de o cerere bine definita de utilizator, a unor elemente de informare documentara corespunzatoare;
 • - un raspuns mai mult sau mai putin elaborat la o cerere a utilizatorului, raspuns care trebuie sa conduca la realizarea unui anumit produs documentar (bibliografie, analiza sau sinteza, diagnoza sau prognoza etc.);
 • - alcătuirea unor compendii (extras succint) din fiecare articol al revistelor la care institutia este abonată, incadrarea subiectului la o tema anume, introducerea compendiului într-o baza de date in care sa fie evidentiata tema, revista unde se gaseste articolul in extenso, numarul si pagina incat abordarea temei de catre un cititor sa faciliteze cautarea documentatiei necesare.

CDI mai poate fi preocupat de problemele tinerilor, ale scolarilor, de raporturile lor cu celelalte categorii sociale, de fenomenele carora ei vor trebui sa le gaseasca solutii.

La nivelul elevilor, pe lângă formarea unui set de cunoştinţe privind gestiunea unei biblioteci, despre procesele sociale şi sistemul educaţional în care sunt implicaţi, proiectul C.D.I. vizează dezvoltarea unor capacităţi/ competenţe civice şi formarea unor atitudini specifice. In acest scop capacităţile solicitate sunt:
 • comunicarea activă - capacitatea de dialog
 • gindirea critică - procurarea informaţiei relevante, evaluarea critică a experienţelor,
 • participarea şi organizarea unor activităţi sociale;
 • cooperare, interacţiune şi rezolvare paşnică a conflictelor.

COMPETENTE GENERALE
 • Descoperirea CDI ca centru de resurse (cunoasterea organizarii fizice si int. a CDI)
 • Dobândirea unor metode de a învata si a stapâni informatia
 • Dezvoltarea curiozitatii culturale si a simtului civic;
 • Abordarea interculturală a diversităţii si dezvoltarea colectiilor de documente Web;
 • Transferul de bune practici din domeniul educaţional între şcolile din Romвnia şi UE;
 • Promovarea educaţiei nonformale şi a educaţiei formale, ca părţi constitutive ale procesului complex de formare a personalităţii.
Unul dintre scopurile proiectului este de a forma la elevi capacitatea de a lua decizii. Pentru aceasta, elevii sunt puşi în situaţia de a dezbate, de a argumenta opţiunile, de a explora anumite situaţii, de a reflecta asupra unor situaţii de interes general – în cooperare cu profesori, cu mediatori, cu persoane cu rol de decizie şi cu elevi din alte şcoli. C.D.I. poate sprijini reforma educaţiei, prin promovarea schimbării educaţionale "de jos în sus" şi prin motivarea profesorilor pentru iniţierea de activităţi în parteneriat şi pentru inovare.

VALORI SI ATITUDINI
 • Dezvoltarea capacitatii de identificare, selectare, organizare, prelucrare, transmitere si depozitare a informatiei;
 • Dezvoltarea spiritului critic;
 • Dezvoltarea interesul si manifestarea unei atitudini pozitive fata de lectura;
 • Receptivitatea fata de valorile culturale;
 • Manifestarea initiativei, a creativitatii si a disponibilitatii de a lucra оn echipa pentru realizarea diferitelor proiecte si a sarcinilor primite.

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI
1. Descoperirea CDI ca centru de resurse ( organizarea fizica si intelectuala a CDI)

Competente specifice:
C.D.I. stimulează elevii pentru un proces continuu şi eficient de învăţare, favorizând: dezvoltarea unor competenţe pentru viaţă:
 1. competenţe de participare civică,
 2. de utilizare a noilor tehnologii pentru comunicare,
 3. competenţe organizatorice şi
 4. competenţe de cooperare şi relaţionare interpersonală.
În plus, elevii au posibilitatea să exerseze o serie de competenţe funcţionale precum:
 • - capacităţi organizatorice,
 • - capacităţi de self-management, si managementul timpului,
 • - gândire critică si luarea deciziilor,
 • - prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii,
 • - capacitatea de a identifica şi de a rezolva probleme.
Continuturi teoretice
1.1. sa situeze CDI în scoala
1.2. sa repereze si sa descrie diferitele spatii CDI
1.3. sa distinga diferitele tipuri de resurse CDI
1.4. sa coteze corect un document monografic/periodic
1.5. sa localizeze, respectiv sa distribuie corect documentele prin cunoasterea sistemului de organizare a colectiilor CDI
Organizarea si functionarea unui centru de documentare si informare cuprinde:
 • regulamentul de organizare si functionare,
 • organizarea spatiului CDI
Fondul documentar al centrului de documentare si informare:
 • tipuri de resurse,
 • cotarea publicatiilor,
 • organizarea colectiilor,
 • instrumente de acces la colectiile CDI
Pe platforma Web de e-learning C.D.I., elevii au posibilitatea:
 • - de a iniţia sondaje de opinie;
 • - formularea şi urmărirea acestora având un dublu rol formativ;
 • - exersarea acestor instrumente prin excelenţă democratice, de colectare a părerilor colegilor asupra unor subiecte de interes pentru comunitatea şcolară, si
 • - exersarea unor aspecte ale cercetărilor exploratorii de tip fenomenologic, prin centrarea pe un fenomen de interes, punerea în valoare a semnificaţiei acestuia, formularea instrumentului de sondare a opiniei şi elaborarea unor concluzii etc.

2. Dobândirea unor metode de a învata si a stapâni informatia

Competente specifice:
Proiectul C.D.I. solicită elevilor parteneriatul cu elevi din alte şcoli, cu care comunică prin intermediul noilor tehnologii – forum pe Internet, messenger, chat, liste de discutii etc...
Aceste noi situaţii de comunicare dezvoltă competenţe specifice:
 • utilizarea TIC şi comunicarea în spaţiul virtual;
 • redactare de mesaje;
 • receptare şi interpretare de mesaje etc.
Comunicarea virtuală se realizează preponderent prin cuvânt (scris), însă încorporează şi un set de icon-uri sau simboluri specifice (semne care au anumite semnificaţii, deja transculturale). Comunicarea la distanţă se înscrie într-un set de competenţe funcţionale, fiind un instrument indispensabil în societatea contemporană.

Continuturi teoretice
2.1. sa descrie un document monografic/periodic (codurile cartii, codurile revistei);
2.2. sa stapвneasca tehnica de întocmire a unei bibliografii;
2.3. sa verifice daca un document exista în fondul CDI cu ajutorul cataloagelor (alfabetic si sistematic)
 • - Codurile unui document monografic
 • - Codurile unui document periodic
 • - Tehnica de întocmire a unei bibliografii
 • - Utilizarea cataloagelor traditionale (alfabetic si sistematic);
 • - Utilizarea tuturor formelor de comunicare Web.

3. Dezvoltarea curiozitatii culturale si a simtului civic
Competente specifice
Pe parcursul activităţilor, elevii îşi dezvoltă:
 • - capacităţi de cooperare si capacitatea de dialog,
 • - capacitatea de expunere a propriilor idei şi
 • - capacitatea de susţinere a acestora prin argumente pertinente.

Aceste capacităţi sunt exersate prin comunicarea cu cei de aceeaşi vârstă şi prin comunicarea cu adulţii. Comunicarea cu adulţii are, în acest context, un alt specific decât cel al comunicării în cadrul formal al clasei, întrucât normele de comunicare sunt mai flexibile.
În unele situaţii, printre adulţii cu care elevii interacţionează în activităţile nonformale se numără şi profesorii lor. În general, elevii consideră că în context nonformal comunică mai bine cu profesorii. Acest "mai bine" înseamnă un mod mai apropiat, mai cald de a comunica şi, spre deosebire de situaţiile formale, comunicarea vine în egală măsură dinspre elevi către profesori. Elevii se simt parteneri "relevanţi" de conversaţie în situaţiile nonformale, ceea ce le stimulează spiritul de iniţiativă, imaginea de sine şi încrederea în forţele proprii.

Continuturi teoretice (continuturile nu vor fi abordate numai din perspectiva teoretica; este recomandabil ca elevii sa fie în egală măsura initiatori si actori ai activitatilor de promovare a resurselor centrului de documentare si informare, activitatilor cu caracter cultural sau activitatilor de оncurajare a lecturii)
 1. sa demonstreze interes pentru diferitele actiuni culturale si pedagogice propuse de CDI, în special cele de promovare a lecturii
 2. sa manifeste curiozitate intelectuala pentru diferite personalitati, evenimente
 3. sa dea dovada de respect fata de colegi, fata de personalul, spatiul si fondul CDI

Activitati de promovare a resurselor CDI:
 • expozitii, vitrine tematice,
 • prezentari multimedia,
 • pagini Web,
 • demonstratii de utilizare a diverselor medii de informare
Activitati cu caracter cultural :
 • spectacole,
 • vizionari,
 • auditii,
 • interviuri,
 • expuneri;
Activitati de încurajare a lecturii:
 • concursuri de lectura,
 • ateliere de creatie,
 • întâlniri cu scriitori/ ilustratori/ editori.

Conţinuturi TIC:
Accesarea informaţiei sub toate formele, оn diverse etape, descărcarea, prelucrarea, sistematizarea ei;
Căutare
a. Instrumente de căutare în mediul virtual,
b. domenii de căutare,
c. forme de căutare a informaţiei în mediul virtual.
Receptare
 • - Descărarea informaţiei,
 • - Legislaţie privind drepturile de autor,
 • - Schimbul de informaţii.
Prelucrare
 • - Instrumente SOFT de prelucrat (text, imagini, sunet, film, grafică, animaţie),
 • - Forme de conversie a informaţiei,
 • - Suporţi de informaţie,
Interpretarea informaţiei.
Producerea informaţiei utilizând SOFT pentru:
 • Periferice,
 • Senzori,
 • Mixare.
Respectarea standardelor
Drepturi şi obligaţii privind producerea, prelucrarea, difuzarea si comercializarea informaţiilor produse.

Vom avea оn vedere formele de creare a informaţiei prin:
Sondaj de opinie
 • Concepere,
 • Alegerea grupului reprezentativ,
 • Forme de intervievare,
 • Prelucrarea rezultatelor,
 • Interpretarea rezultatelor (teoretică şi grafică),
 • Diseminarea rezultatelor (forme de transmitere a lor),
 • Concluzii (comparaţii, observaţii, comentarii).
Interviul
 • Cu оntrebări scrise apriori transmise,
 • Inregistrat audio (radio),
 • Videoоnregistrat,
 • Prelucrare, emisie, discuţii, concluzii.
Reportajul
 • Alegerea temei,
 • Alegerea formei de оnregistrare,
 • Culegerea datelor.
Prelucrarea unei prelegeri
 • Selectarea, asamblarea, redarea materialului, concluzii.
Organizarea unui concurs, expoziţie
 • Stabilirea etapelor,
 • a necesarului hard si soft,
 • alcătuirea afişului de prezentare,
 • alegerea criteriilor de evaluare şi evidenţă a notelor,
Pagini web special structurate pentru organizare de Workshop-uri.
Blogul literar
 • Mod de organizare;
 • Reguli;
Forum
 • Inscriere;
 • Participare;
 • Reguli.

Asamblarea informaţiei;
 • Utilizarea diverselor periferice şi suporţi de date la asamblarea unei lucrări;
 • Gasirea celor mai bune metode de asamblare şi realizare a legăturilor;

IV. Prezentarea şi depozitarea informaţiei astfel structurate în CDI.

Instrumente de lucru HARD şi SOFT

 • -Motoare de cautare Web (Google, Opera, FireFox)
 • -Utilizarea facilităţii Download
 • -Front Page sau DreamViewer pentru scriere pagini Web;
 • -Audiograbber (conversie de cod)
 • -Utilizarea limbajului HTML (pentru imagini, filme, animaţie şi tabele Web)
 • -Construirea blogului personal ca spaţiu de exersare, comunicare şi testare
 • -Folosirea reportofonului si a telefonului mobil
 • -Folosirea camerei de filmat
 • -Folosire Microsoft Office la scrierea textelor, centralizarea rezultatelor unui sondaj de opinie şi realizarea graficelor statistice in Excel;
 • -Exersarea dialogului pe un blog
 • -Proiectarea si construcţia unui site web specializat оn organizare de workshop-uri
 • -Exersarea dialogului pe Messenger, forum, chat, liste de discutii sau e-mail.

SUGESTII METODOLOGICE
Cursul optional de „ TEHNICI DE DOCUMENTARE SI INFORMARE” se va derula оn centrul de documentare si informare, pe parcursul unui an scolar, cu o frecventa de 2 ore pe saptamana, cu clasa intreaga.
Concretizarea sistemului de competente asumat prin acest curs optional poate fi realizata prin utilizarea predilecta a unor activitati de оnvatare conforme acestor competente: exercitii de marcare pe un plan/o schema, completare de tabel exercitii de asociere (raspuns-оntrebare, text-imagine), exercitii de selectare dintr-o lista, exercitii cu alegere multipla, exercitii de tip adevarat-fals, reperarea diferitelor spatii ale centrului de documentare si informare, trierea documentelor dupa un anumit criteriu (dupa suport, dupa domeniu), cotarea unui document, ordonarea lui la raft, identificarea documentelor dupa o cota data, identificarea codurilor cartii/revistei, оntocmirea/decodificarea unei bibliografii, identificarea unui document cu ajutorul cataloagelor traditionale ale centrului de documentare si informare.
Sarcinile de lucru pot fi individuale, оn diade/ triade sau оn grupuri mai mari (5-6 elevi) care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se va pune pe strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulari, tehnici ale gвndirii critice, exercitii metaforice etc, ceea ce nu оnseamna оnsa ca renuntam la tehnicile traditionale: explicatia, demonstratia, expunerile teoretice, exercitiul, conversatia, observatia etc.
Continuturile vor fi abordate dintr-o perspectiva aplicativa, prin implicarea elevilor оn activitati de documentare si orientare оntr-o structura info-documentara. Lectiile vor fi
completate cu ateliere de creatie, concursuri, expozitii, spectacole, оntвlniri cu personalitati, vizite, vizionari si auditii. Initiativa organizarii acestor activitati poate fi atвt a unui membru al comunitatii educative (profesor, оnvatator, bibliotecar s.a.), cвt si a elevilor. Fiecare grup responsabil de activitate (5-6 elevi si cel putin un cadru didactic) va avea un dosar al actiunii care va contine: materiale de promovare ( afise, pliante, fotografii), impresii ale participantilor, eventual foto, оnregistrari audio/video.

EVALUAREA
Este recomandabil ca profesorul sa foloseasca оn mod adecvat scopurilor educationale atât evaluarea continua, cât si evaluarea sumativa. Caracterul special al acestei discipline care se preda într-un loc diferit de sala de clasa si care presupune contactul direct si permanent cu documente autentice pe diferite suporturi (hârtie, suporturi audio-vizuale sau suport digital) implica folosirea unor metode si instrumente complementare (alternative)de evaluare cum ar fi:
 • -observarea sistematica a comportamentului elevilor,
 • -investigatia,
 • -referatul,
 • -proiectul,
 • -portofoliul electronic - BLOGUL PERSONAL ( e-portofoliul ),
 • -autoevaluarea.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1.Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Josй. Clйs pour le CDI. Paris: Hachette Littйrature, 1994.
2.Biblioteconomie: Manual. Bucuresti: ABBPR, 1994.
3.Bocquet, Anny. Un lecturoscope pour clфturer une annйe de dйfi-lecture. In: InterCDI, 1998, nr.157, p.21-22.
4.Brugnon, Albert. Activitйs autour des albums “Premičre lecture Rouge et OR”. Ed. MDI, 1994.
5.Centrul de Documentare si Informare. Alba Iulia, 2002
6.Ciubancan, Lucia. Bibliotecarul scolar. Ghid practic. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2002
7.Crйer, renover l’espace CDI. CRDP du Limousin, 1994.
8.D’album en roman. Crйteil: CRDP, 1996.
9.Darrobers, M; Le Pottier, N. La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.
10.Dictionnaire encyclopйdique de l’information et de la documentation. Paris: Nathan, 1997.
11.Fondančche, Daniel. Centre de documentare si informare: Curs de documentare. Bucuresti, 1998.
12.Izard, J. De la lecture dirigйe ŕ la lecture plaisir.In: InterCDI, 1997, nr.145, p.17-18.
13.Le livre bleu du professeur-documentaliste. CRDP d’Orleans-Tours, 2002.
14.Olteanu, Virgil. Din istoria si arta cartii. Lexicon. Bucuresti: Editura Enc., 1992
15.Richter, B. Ghid de biblioteconomie. Bucuresti: Editura Grafoart, 1995.
16.Un passeport documentaire de l’йcole ŕ l’université et ŕ BU. Montpellier: CRDP, 1997.
17.Projets-lecture au coeur du CDI. Crйteil: CRDP, 1999.
18.Recherche documentaire et maоtrise de l’information: Formation des йlčves par le professeur documentaliste de la sixieme la terminale. CRDP de Rouen, 2000.
19.Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destinй aux enseignants. Crйteil: CRDP, 1996.
20.Stoica, Ion; Regneala, Mircea. Programa pentru Biblioteconomie si stiinta informarii pentru definitivarea оn оnvatamвnt. www.edu.ro

17 comments:

Anonymous said...

Foarte frumos, domnule profesor! Ar fi fost si mai frumos daca puneati semnele citarii in mai mult de 3 sferturi din text, deoarece nu va apartine. Iar lucrarea din care ati plagiat nici macar nu apare in bibliografie (care, si ea, este "copy-paste" aproape in intregime). Trist e ca profesorii ar trebui sa educe, mai ales prin exemplul propriu. Sper ca elevii dumneavoastra vor sti sa discearna...

Anonymous said...

Dispatch casinos? digging this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] aviatrix and proceed displeasing up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also fraternize on top of our newsflash [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and fractured question folding shin-plasters !
another new [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] principled is www.ttittancasino.com , in analysis german gamblers, sell-out it mistaken with b manage unrestrained online casino bonus.

Anonymous said...

rule in put in an appearance again all to onus revealed this free [url=http://www.casinoapart.com]casino[/url] counting up at the greatest [url=http://www.casinoapart.com]online casino[/url] signal with 10's of streetwise [url=http://www.casinoapart.com]online casinos[/url]. junk [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-roulette.html]roulette[/url], [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-slots.html]slots[/url] and [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-baccarat.html]baccarat[/url] at this [url=http://www.casinoapart.com/articles/no-deposit-casinos.html]no pitch casino[/url] , www.casinoapart.com
the finest [url=http://de.casinoapart.com]casino[/url] with a contemplation UK, german and all wonderful the world. so in behalf of the cork [url=http://es.casinoapart.com]casino en linea[/url] repress up on us now.

Anonymous said...

all the time i used to read smaller articles or reviews that also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading
at this time.

Also visit my page :: how much should i weigh

Anonymous said...

These are actually great ideas in about blogging. You have
touched some fastidious factors here. Any way keep up
wrinting.

Check out my webpage ... prix fenetre pvc sur mesure

Anonymous said...

Excellent site you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the
same topics discussed in this article? I'd really like to be a part of community where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

My web blog - fenetre pvc

Anonymous said...

Whаt's up it's me, Ӏ am also visiting this websіte on a
regular basiѕ, this ωеbѕіte is actually good and the people аre aсtually ѕhaгіng рleaѕant
thoughts.

My weblog :: moteur pour porte de garage sectionnelle

Anonymous said...

Hey! Τhis poѕt couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

my website moteur pour porte de garage sectionnelle

Anonymous said...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and
in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

Feel free to surf to my web site: comment devenir riche

Anonymous said...

My brother recommended I might like this website.
He was entirely right. This post actually made my day. You can not
imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!

my blog ... fenetre pvc devis

Anonymous said...

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your
blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that
deal with the same subjects? Thanks a ton!

my homepage parquet massif pas cher

Anonymous said...

Quality articles or reviews is the crucial to interest the users to visit the web
page, that's what this site is providing.

my web page parquet chene massif pas cher

Anonymous said...

Hello very nice website!! Guy .. Excellent .

. Amazing .. I'll bookmark your web site and take the feeds also? I'm glad to find numerous useful information right here within the submit,
we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Feel free to surf to my site - achat fenetre pvc

Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
posting videos to your weblog when you could be giving us
something informative to read?

Here is my weblog: devis pose fenetre pvc

Anonymous said...

Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to
produce a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly
anything done.

Here is my web blog; poncage parquet prix m2

gbadau said...

Buna ziua,
Numele meu este Georgeta Badau. Am dat intamplator peste site-ul dumneavoastra. Imi recunosc o buna parte din lucrarea mea publicata in 2004 aici. Nu prea este in regula. Ma astept, domnule profesor, sa va cereti scuze si sa mentionati sursele asa cum profesia si domeniul in care va desfasurati activitatea o cer. Pentru cei care doresc sa verifice, iata aici link-ul spre lucrarea pe care am pus-o on line (gratuit) pentru a-i ajuta pe cai care nu o pot gasi altfel:http://lewebpedagogique.com/flegbadau/category/publicatiile-melemes-publications/cartile-melemes-livres/

Sebastian Alexandru said...

La nr.5 in Bibliografia selectiva apare lucrarea Centrul de doc... Alba Iulia
Daca asta se cheama ca mi-am insusit textul e o eroare de interpretare pentru care cer scuze. La 20 de lucrari din bibliografie n-aveam cum sa retin ce , cat si de unde am luat idei. De alta data voi fi mai atent. Oricum nu mai avem sectia aceea de bibliotecari in scoala, pregatim acum numai invatatori deci fiti linistita ca nu va folosim ideile. Mi-a mai reprosat cineva ca i-am copiat formulele intr-o culegere de matematica. E pe aproape situatia.